KADRY

 

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pacy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 W zakresie Kadr oferujemy:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • ewidencję i kontorlę ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych

 • prowadzenie i administrowanie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS

 • kontrola przyjętych założeń w zakresie systemu kadrowego firmy, regulaminów pracy, wynagrodzenia, funduszu świadczeń cosjalnych, innych regulaminów wewnętrznych.

 W zakresie Płac oferujemy:

 • sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników zatrudnionych przez Klienta naumowę o pracę

 • obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie i rozliczanie umów

 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń

 • wyliczenie miesięcznych zaliczek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (Pit-11)

 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS

 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIY-8A

 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,

 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.